Objawy całościowych zaburzeń rozwoju

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

 

Według obowiązującej w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania ICD-10, grupa      całościowych zaburzeń rozwoju, do których zalicza się min. autyzm wczesno dziecięcy, autyzm atypowy i zespół Aspergera, charakteryzuje się występowaniem, jakościowych nieprawidłowości w trzech sferach: interakcjach społecznych, wzorców porozumiewania się i ograniczonym, schematycznym repertuarze zachowań oraz  zainteresowań.

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju co oznacza, że ma wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania dziecka. Powoduje jakościowe zaburzenia relacji z innymi, problemy ze zrozumieniem zasad społecznych i wynikające z tego trudności w podporządkowaniu się ogólnie obowiązującym regułom i normom. Osoby z autyzmem mają deficyty w sferze komunikacji, nie potrafią wyrażać swoich potrzeb gestami, nie uwspólniają uwagi, nie rozpoznają i nie potrafią empatycznie zareagować na uczucia innych, nie naśladują. Często w ogóle nie mówią lub ich mowa to echolalia. Jeżeli potrafią mówić to nie tworzą rozbudowanych wypowiedzi, nie inicjują i nie dążą do podtrzymania komunikacji i mają problem z właściwą modulacją głosu. Brak im też umiejętności zabawy w oparciu o wyobraźnię i społeczne naśladownictwo oraz ogólnych umiejętności myślenia abstrakcyjnego i fantazjowania. Mogą pojawiać się manieryzmy ruchowe np. trzepotanie rękoma oraz szczególne, uporczywe zainteresowania niefunkcjonalnymi cechami  przedmiotów np. zapach, smak, faktura, dźwięk. Charakterystyczne są również stereotypowe, powtarzające się wzorce zachowań, które przekładają się na narzucanie rutyny i sztywności w codziennym funkcjonowaniu. Osoby z autyzmem mogą wymuszać, w sposób bardzo ekspresyjny i nieustępliwy, przestrzegania powtarzalnych zachowań, nawet gdy są one skrajnie nieadaptacyjne i jednocześnie mieć ogromny opór przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian np. droga do  sklepu zawsze musi być ta sama,zawsze takie samo ustawienie mebli w pokoju itp.

Obok charakterystycznych symptomów autyzmu, często z zaburzeniem tym współwystępują inne niespecyficzne problemy takie jak np.: rożnego rodzaju lęki, zaburzenia rytmu dobowego, zaburzenia odżywiania, napady agresji oraz autoagresji. Często autyzmowi towarzyszy niepełnosprawność intelektualna.

Symptomy autyzmu wczesno dziecięcego pojawiają się przed 3 rokiem życia,  wyróżniamy także autyzm atypowy, w którym zaburzony rozwój może zacząć  się ujawniać po ukończeniu 3 roku życia i/lub w którego obrazie nie występują zaburzenia we wszystkich trzech sferach (społecznej, komunikacyjnej, schematyczne zachowania). Autyzm  występuje 3-4 razy częściej chłopców niż u dziewczynek.

Te same zaburzenia jakościowe w sferze społecznej pojawiają się przy zespole Aspergera, jednak brak jest problemów w rozwoju komunikacji i języka oraz funkcji poznawczych. Inteligencja ogólna jest najczęściej w normie, jednak ze względu na trudności w interakcjach społecznych, oraz ograniczony i sztywny repertuar zainteresowań i aktywności, powodują że mimo sprawności językowej i poznawczej (często bardzo wysokiej), dzieci te gorzej sobie radzą, szczególnie w środowisku rówieśniczym. Zaburzenie te także występuje znacznie częściej u chłopców.

 

 

sygnały autyzmus3