Projekt organizacji

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ,,Niebieski Krokodyl” w Szczecinie

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Krokodyl prowadzony jest przez organ prowadzący mgr Kamil Bondarczuk.
 2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Krokodyl mieści się w Szczecinie przy ul. Wyspiańskiego 13.
 3. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Krokodyl zwany w dalszej części projektu organizacji wychowania przedszkolnego „przedszkolem” jest punktem przedszkolnym niepublicznym.
 4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Krokodyl prowadzi terapię dzieci z diagnozą F 84 Całościowe zaburzenia Rozwoju w tym: F 84.0 Autyzm dziecięcy, F 84.1 Autyzm atypowy, F84.2 Zespół Retta, F84.5 Zespół Aspergera.
 • 2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (tekst jednolity DZ. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2752 ze zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 2. Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecina pod numerem Woś-V.4430.674.2015
 3. Niniejszego projektu organizacji wychowania przedszkolnego.
 • 3
 1. Źródłami finansowania działalności Przedszkola są m.in.:
 2. a) wpisowe
 3. b) czesne ( opłata rodziców/opiekunów)
 4. c) dotacje z gminy,
 5. d) darowizny,
 6. e) dochody z dodatkowej działalności: opiekuńczo-wychowawczej, psychologicznej, terapeutycznej, psychoterapeutycznej.
 7. f) dochody z innej działalności gospodarczej.
 8. Rodzice/opiekunowieprawni zobowiązani są opłacić czesne z tytułu świadczonych usług przez przedszkole, w terminach i na warunkach określonych w umowie o świadczeniu usług. Czesne płatne jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry. Na kwotę czesnego składają się: opłata stała w wysokości: 100 zł miesięcznie dla 5 godzinnego pobytu dziecka w godzinach 9:00 – 14:00 ( dotyczy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice pobierają zasiłek pielęgnacyjny), 400 zł dla 10 godzinnego pobytu dziecka w godzinach 8:00 – 16:00 .
 9. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia Rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.
 10. Rodzice zobowiązani są uiścić, przed przysłaniem dziecka do Przedszkola po raz pierwszy, jednorazową opłatę wpisową w wysokości ustalonej przez organ prowadzący (300zł trzysta złotych), płatną przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola. Opłata ta nie podlega zwrotowi. Obejmuje opłaty manipulacyjne, rezerwację miejsca, indywidualną diagnozę potrzeb terapeutycznych dziecka oraz ubezpieczenie NW za dziecko w pierwszym roku edukacji przedszkolnej (w kolejnych latach koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice).
 11. Rodzice mająprawo rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 4

Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

1) Cele przedszkola:

 1. a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnieńoraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 2. b) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak,żeby lepiej orientowały sięw tym, co jest dobre, a co złe,
 3. c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 4. d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 5. e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 6. f) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 7. g) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 8. h) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 9. i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,
 10. j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
 11. k) prowadzenie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 12. l) nauka komunikacji wspomagającej rozwój mowy,

ł) obejmowanie oddziaływaniem terapeutycznym oraz wsparciem psychologicznym całego środowiska dziecka,

 1. m) organizowanie środowiska terapeutycznego zgodnego z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zawartych w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
 2. n) organizację tego środowiska w oparciu o Dz. U. Warszawa z dnia 07.sierpnia 2015 r. Poz. 1113 rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2) Zadania przedszkola

 1. a) zapewnienie opieki, wychowania i edukacji i terapii w atmosferze akceptacji oraz bezpieczeństwa,
 2. b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu i poza nim w trakcie godzin pobytu dziecka w przedszkolu,
 3. c) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
 4. d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń
 5. e) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,
 6. f) organizowanie opieki, edukacji i terapii nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem wydanym przez publiczne Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w tym z autyzmem oraz Całościowym Zaburzeniem Rozwoju w ramach programu edukacyjno terapeutycznego napisanego indywidualnie dla każdego z dzieci,
 7. g) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 8. h) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 9. i) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, wgląd do celów edukacyjno terapeutycznych oraz okresowych wyników diagnoz funkcjonalnych,
 10. j) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadańrealizowanych przez przedszkole.
 11. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologiczno – pedagogicznej, specjalnych form pracy wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji dzieci poprzez:
 • rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • wspieranie rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna),
 • w ramach codziennego pobytu w przedszkolu organizowanie dzieciom zajęć: rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno wyrównawczych w oparciu o aktualne diagnozy funkcjonalne, terapeutycznych polegających na wprowadzaniu komunikacji wspomagającej przeprowadzanych przez wyszkoloną w tym kierunku kadrę, organizowanie zajęć dodatkowych mogących być uzupełnieniem terapii codziennej w przedszkolu: terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, rehabilitacja, terapia psychologiczna, terapia rodzin oraz psychoterapia, wszystkie dodatkowe formy terapii przeprowadzana są przez kadrę posiadającą kwalifikacje w tym zakresie i po uzyskaniu zgody i środków finansowych od organu prowadzącego,
 • wskazywanie dla dzieci właściwych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, specjalistycznych, organizacji, stowarzyszeń, fundacji oraz po konsultacji i za zgodą rodziców lub opiekunów, prowadzenie indywidualizacji pracy z poszczególnymi dziećmi zgodnie z zaleceniami tychże poradni,
 • organizowanie we współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno-pedagogicznej konsultacji, warsztatów, szkoleń i porad dla rodziców i nauczycieli.
 • organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Wczesne wspomaganie organizuje się dla dzieci- wychowanków przedszkola i dzieci z poza przedszkola na podstawie orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 1. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie dziecka do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydają zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
 3. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:
 • prowadzenie zajęć w języku polskim,
 • wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu,
 • prowadząc nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 • Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka dostosowując treści, metody i organizacje pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowych dziecka w szczególności:

1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,

3) prowadzenie działań korekcyjnych, kompensacyjnych, profilaktycznych i stymulujących zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych w tym z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju. Działania te prowadzi się w ramach statutowej działalności przedszkola i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,

4) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych form pracy oraz popartych badaniami naukowymi metod pracy oraz diagnozy dziecka,

5) umożliwianie dzieciom intensywnego uczestnictwa w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

6) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,

7) w działalności dydaktyczno-wychowawczej ukazywanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury, tradycji narodowej i regionalnej,

8) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,

9) upowszechnianie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się po drodze,

10) organizowanie nauki religii oraz zajęć dodatkowych na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 1. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:
 2. a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej
 3. b) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,
 4. c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach, zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z aktualnej wiedzy płynącej z diagnozy funkcjonalnej dziecka,
 5. d) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach,
 6. e) zapewnianie wsparcia w środowisku domowym do wprowadzania zaleceń płynących z celów edukacyjno terapeutycznych w formie konsultacji domowych,
 7. f) organizowanie poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapie jako formę wsparcia rodziny,
 8. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego, korzystając ze wskazanych przez organ prowadzący metod diagnozy i terapii dziecka.
 9. Przedszkole może prowadzić innowacje pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 10. Przedszkole realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami lub opiekunami dziecka.
 11. Praca wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcza w przedszkolu z dziećmi niepełnosprawnymi prowadzona jest:
 12. a) na podstawie dostosowania wymagań dla dziecka niepełnosprawnego, stosownie do rodzaju niepełnosprawności, terapia przeprowadzana jest po wcześniejszym przeprowadzeniu obserwacji i diagnozy ( narzędzie diagnostyczne wskazuje organ prowadzący przedszkole)
 13. b) na podstawie indywidualnie opracowanych dla każdego dziecka niepełnosprawnego programów edukacyjnych zgodnych z wynikiem diagnozy funkcjonalnej zatwierdzonej przez zespół terapeutyczny w składzie organ prowadzący, psycholog, nauczyciel prowadzący.
 14. c) tylko wyłącznie przy pomocy narzędzi oraz metod pracy zatwierdzony przez organ prowadzący.

Ponadto w przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, psycholog, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej (jeśli organ prowadzący zapewni środki finansowe).

Do ich zadań i obowiązków należy:

 1. a) prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii,
 2. b) prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii,
 3. c) współpraca z nauczycielami,
 4. d) współpraca z rodzicami dzieci którym udzielana jest pomoc,
 5. e) prowadzenie dziennika zajęć,
 6. f) tworzenie lub współtworzenie indywidualnych programów edukacyjnych dla

dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej.

 1. g) zbieranie danych z każdorazowych zajęć terapeutycznych.

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ etatu są członkami rady pedagogicznej.

Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 • 1

Organami Przedszkola są:

 1. Organ prowadzący: mgr Kamil Bondarczuk
 2. Nadzór pedagogiczno-terapeutyczny: mgr Julia Suboć.
 3. Rada Pedagogiczna, którą tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 • 2
 1. Współdziałanie organów Przedszkola opiera się na zasadach wzajemnego poszanowania i kolegialności.
 2. W kwestiach spornych decydujący głos ma organ prowadzący.
 • 3

Do kompetencji i zadań organu prowadzącego Przedszkole należy:

 1. Reprezentowanie, nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania Przedszkola.
 2. Zatrudnianie i zwalnianie wszystkich pracowników Przedszkola, określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy).
 3. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola.
 4. Prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji finansowej.
 5. Uchwalenie Statutu Przedszkola.
 6. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku Przedszkola.
 • 4

Uprawnienia i obowiązki Dyrektora Przedszkola:

 1. Sprawuje opiekę nad dziećmi, stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków.
 2. Nadzoruje pracę Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały.
 3. Sprawuje nadzór pedagogiczno-terapeutyczny.
 4. Powołuje nauczyciela sprawującego nadzór pedagogiczny.
 5. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
 6. Sporządza dokumentację wymaganą przez Kuratorium Oświaty, Wydział Oświaty i Sanepid.
 7. Reprezentuje Przedszkole w kontaktach z rodzicami dzieci przedszkolnych.
 8. Zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom przedszkola w zakresie dbania stan techniczny budynku i urządzeń w budynku Przedszkola.
 9. Prowadzi, zabezpiecza i aktualizuje dokumentację osobową.
 10. W porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola.
 11. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 • 5

Rada Pedagogiczna:

 1. Ocenia efektywność stosowanych programów nauczania.
 2. Opracowuje roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola.
 3. Rozwiązuje problemy wychowawcze.
 4. Stosuje się do Regulaminu pracy Rady Pedagogicznej.

Rozdział IV

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 • 1

Zasady ogólne:

 1. Liczbę pracowników ustala organ prowadzący.
 2. Zasady zatrudniania, wynagradzania oraz prawa nauczycieli i innych pracowników precyzują odrębne przepisy wewnętrzne, zgodne z obowiązującym Kodeksem Pracy.
 3. Obowiązki pracowników określa szczegółowo załącznik do umowy o pracę, zgodny z obowiązującym Kodeksem Pracy.
 4. O bezpieczeństwo dzieci dbają wszyscy pracownicy przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska, zarówno w budynku przedszkola, jak i w czasie wyjść poza jego teren.
 5. Wszyscy pracownicy przedszkola winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.
 6. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.
 • 2

Pracownicy pedagogiczni:

 • Nauczyciel- wychowawca:
 1. Organizuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną, edukacyjno- terapeutyczną oraz sprawuje opiekę w powierzonej grupie oraz odpowiada za jej jakość oraz prawidłowość w zastosowaniu obowiązujących procedur zawartych w załączniku do umowy o pracę.
 2. Prowadzi wymaganą dokumentację i sporządza plan pracy.
 3. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.
 4. Sprzyja rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci.
 5. Prowadzi codzienną obserwację oraz dokumentację zbierającą dane dotyczące postępów terapii niezbędną do podejmowania właściwych kierunków edukacji i terapii,
 6. Bierze udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia.
 7. Realizuje polecenia dyrektora oraz osób kontrolujących.
 8. Dba o podnoszenie kwalifikacji i uzupełnia swoją wiedzę w zakresie rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.
 9. Współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem ich prawa do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju :
 10. a) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 11. b) przy organizacji uroczystości i świąt w Przedszkolu,
 12. c) przy organizowaniu wycieczek.
 13. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w Przedszkolu, jak i podczas spacerów i wycieczkach poza teren Przedszkola.
 14. Dba o czystość i estetykę powierzonej sali dydaktycznej oraz bezpieczeństwo zabawek.
 • Nauczyciel wspomagający:
 1. Przejmuje obowiązki wychowawcy podczas jego nieobecności.
 2. Współpracuje z nauczycielem prowadzącym grupę.
 3. Bierze udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia.
 4. Realizuje polecenia dyrektora oraz osób kontrolujących.
 5. Dba o podnoszenie kwalifikacji i uzupełnia swoją wiedzę w zakresie rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.
 6. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w Przedszkolu, jak i podczas spacerów i wycieczkach poza teren Przedszkola.
 7. Dba o czystość i estetykę powierzonej sali dydaktycznej oraz bezpieczeństwo zabawek.
 8. Sprawuje opiekę w powierzonej grupie oraz odpowiada za jej jakość oraz prawidłowość w zastosowaniu obowiązujących procedur zawartych w załączniku do umowy o pracę.

Nauczyciele specjaliści:

W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne (logopeda, psycholog, rehabilitant terapeuta integracji sensorycznej) a także: nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym ( pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna oraz specjaliści ( logopeda, gimnastyka korekcyjna, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej) w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego a w szczególności udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz prowadzenie i organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz zajęć rewalidacji indywidualnej.

 • Nauczyciele specjaliści:

1) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają lub opracowują programy nauczania, Organizują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną, edukacyjno- terapeutyczną oraz sprawują opiekę w powierzonej grupie oraz odpowiadają za jej jakość oraz prawidłowość w zastosowaniu obowiązujących procedur zawartych w załączniku do umowy o pracę.

2) dostosowują realizację programów nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych, w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych opracowują dla każdego dziecka indywidualne programy edukacyjne w oparciu o wcześniejszą diagnostykę, wywiad i obserwacje.

3) udzielają pomocy rodzicom, prawnym opiekunom dziecka niepełnosprawnego w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.

4) zobowiązani są do przestrzegania zasad pracy z dziećmi niepełnosprawnymi według profilu i standardów Przedszkola ustalonymi przez organ prowadzący, zamieszczony w załączniku do umowy o pracę.

 • 3

Pracownicy niepedagogiczni:

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi: pomoc nauczyciela, personel sprzątający.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków każdego z niepedagogicznych pracowników zawiera załącznik do indywidualnej umowy o pracę.
 3. Każdy z pracowników zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego codziennego działania Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i ładzie.
 4. Każdy z zatrudnionych ma obowiązek stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący. Dni wolne zostają ustalone i podane do wiadomości wszystkich zainteresowanych stron na początku każdego nowego roku szkolnego. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dni wolnych w szczególnych przypadkach.
 2. Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.
 3. Czas pracy Przedszkola wynosi 8 godzin edukacyjnych dla podopiecznych Przedszkola, od 8:00 do 16:00. Czas pracy pracowników przedszkola w pełnym wymiarze czasu 8 godzin od 8.00 do 16.00. Dzieci korzystające z 5 godzinnego pobytu w przedszkolu przebywają w placówce w godzinach 9:00 – 14:00 ; dzieci przebywające w wymiarze godzin 8 są w placówce w godzinach od 8.00 do 16.00.

4.Do realizacji celów i zadań projektu organizacji wychowania przedszkolnego Przedszkole posiada: Trzy pomieszczenia –sale pobytu dzieci, jedną łazienkę, jedną szatnie. Łączny metraż lokalu to 74,3 m2.

5.Ze względu na specyfikę pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. z diagnozą ICD10:F84 całościowe zaburzenie rozwoju w tym: autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera, zespół Retta oraz metodykę dotyczącą przeprowadzania zajęć terapeutycznych w ramach punktu przedszkolnego, w przewiduje się 17 dzieci jako  maksymalną liczbę uczniów uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ,,Niebieski Krokodyl”

Sala pobytu dzieci 45,1 m2  zgodnie z projektem technologicznym.

Liczba dzieci w salach jest zgodna z zachowaniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania(DZ.U2010.161.1080)

 1. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku Przedszkola, a także poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek.
 2. Przedszkole składa się z grupy przedszkolnej. Grupę mogą tworzyć dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 do 6 lat oraz dzieci starsze posiadające odroczenie od obowiązku szkolnego wystawione przez odpowiednią poradnię psychologiczno pedagogiczną.
 4. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do Przedszkola może uczęszczać również dziecko starsze.
 5. Podstawą zgłoszenia dziecka jest karta zapisu dziecka oraz złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z niepełnosprawnością dziecka z poradni psychologiczno pedagogicznej.
 6. Zapisy trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.

13.W każdym roku szkolnym pozostawia się 3 miejsca do wyłącznej dyspozycji organu prowadzącego i dyrektora placówki.

 1. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut (nie dotyczy zajęć dodatkowych).
 2. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa projekt organizacji wychowania przedszkolnego opracowywany jest przez dyrektora placówki na każdy rok szkolny. Dokument ten winien być zatwierdzony przez organ prowadzący.
 3. Ramowy rozkład dnia jest podawany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej i określa godziny zajęć.
 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

18.W szczególnych przypadkach dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może zmienić organizację dnia (np. wycieczki, uroczystości itp.).

19.W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie zgłasza rodzicom dyrektor lub organ prowadzący Przedszkola.

 1. Zajęcia są dokumentowane zgodnie z bieżącymi regulacjami Ustawy o oświacie i rozporządzeń MEN.

Rozdział VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 • 1
 1. Dziecko ma zapewnioną opiekę osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi w godzinach pracy Przedszkola.
 2. Wychowanek Przedszkola ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
 3. a) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy,
 4. b) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej.
 5. c) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
 6. d) Poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności.
 7. e) Swobody myśli, sumienia i wyznania.
 1. Wychowanek Przedszkola ma obowiązek:
 2. a) Szanowania odrębności każdego kolegi/każdej koleżanki.
 3. b) Przestrzegania zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej.
 4. c) Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych.
 5. d) Przestrzegania zasad higieny osobistej.
 6. e) Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 7. f) Kulturalnie zwracać się do innych, używać form grzecznościowych.
 8. g) Pomagania słabszym i młodszym kolegom.
 9. h) Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
 1. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a opłatę z tytułu ubezpieczenia ponoszą rodzice/prawni opiekunowie w momencie podpisania umowy o świadczenie usług przez Przedszkole. Następne składki płatne corocznie. Posiadanie ubezpieczenia NW jest obowiązkowe.
 • 2
 1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje po spełnieniu następujących warunków:
 2. a) Złożenie karty zgłoszeniowej.
 3. b) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. c) Rozmowa indywidualna rodziców/opiekunów prawnych organem prowadzącym.
 5. d) Wpłata wpisowego w wyznaczonym terminie.
 6. e) Podpisanie obowiązującej umowy.
 7. f) Jeżeli dziecko mieszka poza terenem miasta Szczecina należy dostarczyć promesę lub zaświadczenie z gminy o zgodzie na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Niebieski Krokodyl w Szczecinie na dany rok szkolny.
 8. Skreślenie dziecka z listy ma miejsce w przypadku gdy:
 9. a) Rodzice/opiekunowie prawni zalegają z opłatą czesnego za jeden miesiąc i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez Przedszkole terminie.
 10. b) Rodzice/opiekunowie prawni naruszają zasady określone w projekcie organizacji wychowania przedszkolnego, Regulaminie Przedszkola i Umowie o świadczenie usług przez Przedszkole

Rozdział VII

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

 • 1

Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:

 1. Zapoznania się z programami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w Przedszkolu.
 2. Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i potrzeb, dostęp do dokumentacji dotyczącej diagnostyki oraz postępów w terapii.
 3. Współpracy z nauczycielami w celu wspólnego kierunku oddziaływań związanych z wprowadzaniem komunikacji wspomagającej i celami związanymi z terapią.
 4. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, otwartych uroczystościach na terenie placówki.
 • 2

Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek:

 1. Przestrzegania Statutu Przedszkola i Regulaminu Przedszkola.
 2. Przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola w określonym w projekcie organizacji wychowania przedszkolnego czasie otwarcia placówki lub wskazania osoby upoważnionej do tych czynności. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę odpłatność za pobyt dziecka na terenie placówki wynosi 50 zł i jest doliczane do kwoty czesnego w następnym miesiącu. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola odbywa się: między godziną 8:00 a 9:15 odbiór dziecka z placówki odbywa się miedzy godzinami 14:00 a 16:00 . Po wcześniejszym poinformowaniu organu prowadzącego godziny odbioru mogą zostać okazyjnie zmienione. Do odbioru dziecka z placówki upoważnione są jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym przez rodziców lub prawnego opiekuna dziecka.
 3. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
 4. Informowania o nieobecności dziecka w Przedszkolu i jej przyczynie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych. O nieobecności dziecka należy poinformować nie później niż do godziny 20:00 dnia poprzedzającego ten w którym dziecka nie będzie, szczegóły odnośnie procedury informacyjnej zawarte w umowie o świadczeniu usługi.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Projekt organizacji wychowania przedszkolnego obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: wychowanków, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 4. Projekt organizacji wychowania przedszkolnego został przygotowany na podstawie:
 5. a) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz akty wykonawcze tej ustawy.
 6. b) Konwencji o Prawach Dziecka ((DZ.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 i 527).
 7. c) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Załącznik nr 1. (DZ.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym projekcie organizacji wychowania przedszkolnego mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego.

Organ prowadzący Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Krokodyl” mgr Kamil Bondarczuk