Diagnoza funkcjonalna

Niebieski Krokodyl - Punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem w Szczecinie

Jako specjalistyczna, terapeutyczna placówka edukacyjna, pracujemy w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne, które układane są dla naszych uczniów na podstawie programu do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Pracujemy zawsze w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne. Wybór programu VB-MAPP był dla nas oczywisty. 30 letnie doświadczenie w badaniach i rozwoju metody jest dostatecznym argumentem na korzystanie właśnie z tego narzędzia. VB-MAPP to praca zbiorowa analityków behawioralnych, logopedów, terapeutów zajęciowych, oligofrenopedagogów psychologów oraz rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

„Program VB-MAPP jest narzędziem stworzonym do pracy z dziećmi z autyzmem, ale zgodnie z zaleceniami autora, którym jest dr Mark Sundberg, może być równie skutecznie stosowany do oceny funkcjonowania dzieci z opóźnieniem mowy. (…) Zaletami VB-MAPP są: rozmieszczenie poszczególnych umiejętności w porządku rozwojowym, uwzględnienie podziału zachowań komunikacyjnych wykraczających poza mowę bierną i czynną (…) jest narzędziem praktycznym, nieocenionym w konstruowaniu programów edukacyjno- terapeutycznych. Jego struktura pozwala na zastosowanie wyników do opracowania szczegółowego oraz zindywidualizowanego programu terapeutycznego, zaspakajającego potrzeby, jak i uwzględniającego możliwości badanego dziecka. (…) Badanie przy użyciu VB-MAPP zakłada zarówno uczenie jak i testowanie w naturalnych warunkach. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w pracy z małymi dziećmi gdzie pojęcia: ,,umiejętności szkolne” czy ,,praca przy stoliku” nie mają zastosowania. Skupienie się na umiejętnościach kluczowych w rozwoju poszczególnych sfer, a także rozbicie każdej ze sfer na poziomy wiekowe (0-18, 18-30, 30-48 miesięcy) daje bardzo cenną perspektywę spojrzenia na umiejętności dziecka, niedostępne w przypadku zastosowania innych narzędzi.” (Dr Mark L.Sundberg VB-MAPP Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii Warszawa 2015r s.1-3)